.H εταιρεία www.lightplus.gr αποτελεί ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία LIGHT PLUS IKE που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, Μάρκου Μπότσαρη 11 T.K. 16675 με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@lightplus.gr, και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: +30 210-9689113

 • Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα Light Plus lighting and furniture  το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lightplus.gr.
 • Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.
 • Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα.
1α) Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι
 • Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος του παρόντος ή η εφαρμογή του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, κηρυχθεί από αρμόδιο δικαστήριο ή αρχή άκυρος ή ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι, καθώς και ο ως άνω όρος όπως αυτός εφαρμόζεται σε άλλες περιπτώσεις, παραμένουν σε ισχύ σε κάθε περίπτωση.
 • H LIGHT PLUS IKE, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων, των τιμών και των περιγραφών των προϊόντων ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή μέρος του παρόντος χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
 • Η ισχύς, εκτέλεση, ερμηνεία και τα αποτελέσματα του παρόντος ρυθμίζονται από το ελληνικό δίκαιο και τα δικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα.
 • Η lightplus.gr, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.
1β) Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
 • Η lightplus.gr δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της lightplus.gr όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές.
 • Η lightplus.gr, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.
1γ) Περιορισμός ευθύνης
 • Η lightplus.gr στα πλαίσια των συναλλαγών του από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.
 • Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν έχει καμία περαιτέρω ευθύνη.
 • Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν".

Σε καμία περίπτωση η lightplus.gr δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία, η οποία συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ. που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

◦ Ο πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις που αναρτώνται στη σελίδα κάθε είδους στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

◦ Ειδικότερα τα προϊόντα χωρίζονται σε άμεσα διαθέσιμα, διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας.
◦ Η lightplus.gr επιφυλάσσεται να ενημερώσει τους πελάτες σε περίπτωση που μετά την υποβολή παραγγελίας τίθεται θέμα μη διαθεσιμότητας κάποιου είδους, για τον πιθανό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον πελάτη, ο πελάτης δικαιούται να προβεί σε ακύρωση της παραγγελίας η οποία γίνεται αζημίως για τον πελάτη.
◦ Αν η μη διαθεσιμότητα αφορά ένα μέρος των παραγγελμένων ειδών μίας παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η lightplus.gr οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.
◦ Για την εκτέλεση των παραγγελιών τηρείται αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας.

◦ Η lightplus.gr διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

Η παραγγελία οποιουδήποτε προϊόντος από την lightplus.gr δεν σημαίνει την κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ του χρήστη και  της lightplus.gr εκτός αν η lightplus.gr αποδεχτεί την παραγγελία δια μέσου e-mail το οποίο θα επιβεβαιώνει την διαθεσιμότητα, την περιγραφή και την τιμή του προϊόντος το οποίο παραγγέλθηκε.

Η αποδοχή της αγοράς θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη από την επιβεβαίωση αποστολής του e-mail, ασχέτως από την λήψη ή όχι αυτού.
Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον επιθυμεί να υποβάλει παραγγελία μπορεί προηγουμένως να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα ώστε εν συνεχεία να αναγνωρίζεται και να ταυτοποιείται από το κατάστημα, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών του στο μέλλον.
Για την υποβολή παραγγελίας, έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει μέσα από την ειδική φόρμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα την παραγγελία στην οποία διαλαμβάνει τα προϊόντα που επιθυμεί να προμηθευτεί.
Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την εταιρεία προτού αυτή επιβεβαιώσει την αποδοχή της ως κατωτέρω.
Πριν από την υποβολή της παραγγελίας στον πελάτη γνωστοποιούνται τα κατωτέρω, ως όροι της πώλησης και ο πελάτης για τη διαβίβαση της παραγγελίας του, δηλώνει προηγουμένως με τη σήμανση της ένδειξης «Αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης» ότι ρητά έλαβε γνώση και δέχεται τα κατωτέρω στοιχεία που μέσα από την παραγγελία αλλά και τον ειδικό σύνδεσμο του γνωστοποιούνται τα εξής:
 • Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που παρήγγειλε όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του καταστήματος που επισκέφθηκε, τους οποίους οφείλει να χρησιμοποιήσει για να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από τη διαβίβαση της παραγγελίας ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία. Η παράλειψη του πελάτη να ενημερωθεί επαρκώς δεν βαρύνει την lightplus.gr αλλά αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του.
 • Η ταυτότητα της lightplus.gr, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου της, και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της.
 • Η επιμέρους αλλά και η συνολική τιμή των αγαθών της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλο τέλος, όπως και όλες οι πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης, τοποθέτησης.
 • Όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις.
 • Η Light Plus δεσμεύεται να ενημερώσει τον πελάτη πριν από τη διαβίβαση της παραγγελίας σε αυτόν.
 • Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων στην ηλεκτρονική σελίδα κάθε προϊόντος είναι πάντοτε οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο ανάλογος Φ.Π.Α.) και ισχύουν για πώληση από το ηλεκτρονικό κατάστημα και παράδοση των προϊόντων με αποστολή στον πελάτη αλλά και για πώληση με παραλαβή από κατάστημα με το εμπορικό σήμα  lightplus.gr.
 • Οι τιμές στη σελίδα παρουσίασης κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται εν συνεχεία στην σελίδα της παραγγελίας με βάση τους σχετικούς κανόνες χρέωσης.
 • Σε περίπτωση που τα έξοδα αποστολής, δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων λόγω της ιδιαιτερότητας του τόπου παράδοσης, δηλώνεται η επιφύλαξη για πρόσθετη επιβάρυνση εξόδων αποστολής στο κείμενο της παραγγελίας και αυτά υπολογίζονται και γνωστοποιούνται στον πελάτη και ζητείται η αποδοχή εκ μέρους του, μέχρι την τελική αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της lightplus.gr με τηλεφωνική επικοινωνία.
 • Οι διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, η προθεσμίας εντός της οποίας η lightplus.gr αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά και όπου τυγχάνει εφαρμογής, η πολιτική που εφαρμόζει  η lightplus.gr για την αντιμετώπιση των παραπόνων η οι προϋποθέσεις, οι εξαιρέσεις, η προθεσμία και οι διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.
 • Ότι ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με τη δαπάνη επιστροφής των αγαθών σε περίπτωση υπαναχώρησης του.
 • Ότι σε περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει κάνει χρήση της παροχής, θα πρέπει να καταβάλει εύλογο κόστος στην lightplus.gr
 • Όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση το Νόμο, την πληροφορία ότι ο καταναλωτής δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο καταναλωτής χάνει το δικαίωμα του υπαναχώρησης.
 • Υπενθύμιση της ύπαρξης της ευθύνης του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 του Αστικού Κώδικα όπου συνομολογημένη ιδιότητα νοείται μόνον εφόσον έχει εγγράφως συν ομολογηθεί.
 • Η υποχρέωση πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας όταν γίνεται στο eshop
 • Κατά πόσον ισχύουν περιορισμοί στην παράδοση και ποια μέσα πληρωμής είναι δεκτά.
 • Κάθε παραγγελία του πελάτη, ακολουθείται πάντοτε από αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σε διάστημα λίγης ώρας, εκ μέρους της lightplus.gr που περιλαμβάνει την επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας και επαναλαμβάνει το περιεχόμενό της.
 • Η ηλεκτρονική αυτή αλληλογραφία εκ μέρους της lightplus.gr αποτελεί μόνον επιβεβαίωση ότι η παραγγελία έχει παραληφθεί με το περιεχόμενο που αναφέρεται και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας ή συνομολόγηση όρων πώλησης.
 • Καμία τροποποίηση της παραγγελίας ή νέα συμφωνία επ’ αυτής δεν γίνεται δεκτή αν δεν αποτυπωθεί εγγράφως και δεν γίνει δεκτή από αμφότερες τις πλευρές.
 • Η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας μπορεί να γίνει και τηλεφωνικώς, εφόσον συναινεί ο πελάτης και στην περίπτωση που κάποιο/α είδος/η δεν είναι άμεσα διαθέσιμο οπότε απαιτείται συμφωνία για το χρόνο παράδοσης.
 • Κατόπιν της λήψης της παραγγελίας και της ως άνω επιβεβαίωσης της λήψης της, εφόσον η lightplus.gr διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του είδους και την ορθότητα της παραγγελίας και την απουσία τυχόν σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα όσον αφορά την τιμολόγηση των ειδών τα χαρακτηριστικά τους κ.λ.π. με νέα ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας, το περιεχόμενό της, την κατάρτιση της πώλησης και τον προσδοκώμενο χρόνο παράδοσης του είδους όπως γνωστοποιήθηκε ήδη πριν από την υποβολή της παραγγελίας, οπότε τότε μόνον η πώληση θεωρείται καταρτισθεί σα και γεννά εκατέρωθεν αξιώσεις.
 • Αν εκκρεμεί το ζήτημα αποδοχής εκ μέρους του πελάτη επιπλέον επιβάρυνσης εξόδων αποστολής, αυτό συμφωνείται πάντα πριν από την τελική έγκριση της παραγγελίας εκ μέρους του lightplus.gr με τηλεφωνική επικοινωνία με τον πελάτη.
 • Σε περίπτωση που η περιοχή παράδοσης δεν καλύπτεται από το δίκτυο διανομής της εκάστοτε συνεργαζόμενης ταχυμεταφορικής εταιρείας, ο πελάτης ενημερώνεται προκαταβολικά για τη χρέωση της αποστολής και αναλαμβάνει ο ίδιος κάθε σχετική υποχρέωση έναντι του μεταφορέα.
 • Η lightplus.gr υποχρεούται σε καμία περίπτωση με βάση την αρχή της καλής πίστης και τις συνήθειες των συναλλαγών, να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, με τιμή εσφαλμένη δηλαδή διαφορετική από την ισχύουσα με βάση την τιμολογιακή πολιτική της για το εν λόγω χρονικό διάστημα.
 • Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο λάθος στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνον των παραγγελθέντων ειδών, τότε η παραγγελία ισχύει κανονικά για τα υπόλοιπα είδη μόνον και θεωρείται μη γενομένη για τα είδη στα οποία διαπιστώθηκε σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, οπότε η lightplus.gr οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.
 • Καμία πρόσθετη χρέωση στην παραγγελία δεν βαρύνει τον πελάτη χωρίς τη ρητή συναίνεση του.
 • Η αποστολή της παραγγελίας προς έγκριση προς την lightplus.gr αποτελεί δήλωση αποδοχής και συναίνεσης για όλες τις χρεώσεις που στην παραγγελία διαλαμβάνονται.
 • Αν δεν υπάρχει συναίνεση, ο πελάτης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής.
 • Επίσης σε περίπτωση αποστολής μη Παραγγελθέντων προϊόντων, η μη απόκρουσή τους ή παράλειψη επιστροφής τους και η αδιαφορία του πελάτη δεν ερμηνεύεται σε καμία περίπτωση σαν συναίνεση, αποδοχή τους ή δήλωση βούλησης για αγορά τους.
 • Σε περίπτωση που του ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της lightplus.gr και αυτός βραδύνει να παραδώσει τα είδη προς επιστροφή για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) εργασίμων ημερών τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών και τα είδη θεωρούνται πωληθέντα στον πελάτη και αυτός οφείλει να καταβάλει την αξία τους μετρητοίς.
 • Ο πελάτης επίσης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας, είτε τηλεφωνικά στο +2109689113 είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lightplus.gr
5α) Τρόποι Παραγγελίας
 • Μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος: Συνδεθείτε στο www.lightplus.gr, περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και να επιλέξετε τα προϊόντα που επιθυμείτε προσθέτοντάς τα στο «καλάθι» σας.
Ολοκληρώστε την αγορά σας δίνοντας τα στοιχεία που σας ζητούνται από το σύστημα κατά την διαδικασία της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας.
 • Με τηλεφωνική παραγγελία: Καλώντας στο +30 2109689113 Μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 20:00 και το Σάββατο 10:00 - 15:00 για να σας βοηθήσουν να επιλέξετε το κατάλληλο για εσάς είδος και να το παραγγείλετε.
5β) Τρόποι Πληρωμής
 • Με Πιστωτική κάρτα: Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις με χρέωση πιστωτικής είτε χρεωστικής είτε προπληρωμένης κάρτας (Visa ,Mastercard, Amex, Diners Club, κ.α.) εκδόσεως αναγνωρισμένης Ελληνικής ή αλλοδαπής Τράπεζας, την οποία αποδέχεται προς συναλλαγή η lightplus.gr. Η εξόφληση γίνεται εφάπαξ. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της κατά την έγκριση και αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους του lightplus.gr που συνεπάγεται την κατάρτιση της πώλησης (η χρέωση μπορεί να γίνει τότε ακόμα και στην περίπτωση που κάποιο ή κάποια από τα είδη δεν είναι άμεσα διαθέσιμα και πρέπει να παραγγελθούν στο προμηθευτή της lightplus.gr). Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και η lightplus.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος.
 • Με τραπεζική κατάθεση: Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις καταθέτοντας το αντίτιμο σε έναν από τους δύο διαθέσιμους λογαριασμούς.
ΕΘΝΙΚΗ
 
GR4601101210000012100466205
ALPHA
 
GR6401403010301002002012437
Δικαιούχος: Light Plus IKE
 • Είναι απαραίτητο ακόλουθο για την χρέωση και αποστολή της παραγγελίας, ο πελάτης να αποστείλει με e-mail την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας. e-mail: info@lightplus.gr
Η διαδικασία της αποστολής της παραγγελίας ξεκινάει μετά την παραλαβή του αποδεικτικού κατάθεσης.
 • Μέσω PayPal. Αccount: LIGHT PLUS PC. Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας πληρωμών PayPal. Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας ο πελάτης οφείλει να συνδεθεί στο λογαριασμό του (PayPal) για να επιβεβαιώσει την πληρωμή.
Η διαδικασία της αποστολής της παραγγελίας ξεκινάει μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής στο λογαριασμού PayPal.
 
Σε περίπτωση συνολικού τιμήματος πώλησης (συμπεριλαμβανομένων εξόδων αποστολής και λοιπών επιβαρύνσεων) η lightplus.gr έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει την προκαταβολή (50% της συνολικής αξίας της παραγγελίας ) για την έναρξη εκτέλεσης της πώλησης είτε με καταβολή μετρητών σε κατάστημα είτε με την χρέωση πιστωτικής κάρτας του πελάτη, σε περίπτωση δε άρνησης του πελάτη να καταβάλει το ποσό της οριζόμενης προκαταβολής, δικαιούται να απόσχει από την έναρξη εκτέλεσης των υποχρεώσεών της από την πώληση έως ότου συμμορφωθεί ο πελάτης προς την αξίωση αυτή.
Αυτό ισχύει ιδίως, σε περιπτώσεις που κάποιο ή κάποια από τα πωλούμενα προϊόντα απαιτείται να παραγγελθούν από προμηθευτή.
5γ) Τρόποι Αποστολής
 • Η επεξεργασία των παραγγελιών που λαμβάνει η lightplus.gr πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ.
 • Η επεξεργασία των παραγγελιών, που υποβάλλονται Κυριακές και αργίες πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη μέρα.
 • Τα προϊόντα παραδίδονται μέσα σε 24-72ώρες για παραγγελίες που έχουν δοθεί μέχρι τις 15.00μμ και είναι διαθέσιμα την ημερομηνία της παραγγελίας.
 • Ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να επηρεαστεί και από τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει ο πελάτης.
 • Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων εντός Ελλάδος και παγκοσμίως.
 • Οι ώρες των δρομολογίων της κάθε αποστολής ορίζονται μονομερώς από το lightplus.gr.
 • Δεν αποκλείεται τμηματική αποστολή επιμέρους προϊόντων μίας παραγγελίας, εφόσον αυτό συμφωνηθεί με τον πελάτη.
5δ) Τρόπος παράδοσης παραγγελίας
 • Τα παραδοτέα κατόπιν της πώλησης προϊόντα αποστέλλονται στη διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από  την lightplus.gr.
 • Η lightplus.gr επιλέγει ελεύθερα τα μέσα αποστολής και τα γνωστοποιεί στον πελάτη με την ηλεκτρονική αλληλογραφία της αποδοχής της παραγγελίας καθώς και το κόστος αποστολής αν υπάρχει ή αργότερα με νεότερη αλληλογραφία εφόσον η αποστολή αφορά απομακρυσμένο ή δυσπρόσιτο προορισμό.
 • Η αποστολή και οι χρεώσεις των πωληθέντων γίνονται ως ακολούθως:
◦ Αποστολή στην Ελλάδα:
▪ Παραγγελίες από 70 ευρώ και πάνω – δωρεάν έξοδα αποστολής.
◦ Αποστολή σε χώρες Ε.Ε.:
▪ παραγγελίες έως 699 ευρώ - έξοδα αποστολής 100 ευρώ
▪ παραγγελίες από 700 ευρώ και πάνω – δωρεάν έξοδα αποστολής.
◦ Αποστολή σε τρίτες χώρες:
▪ παραγγελίες έως 1.299 ευρώ - έξοδα αποστολής 100 ευρώ
▪ παραγγελίες από 1.300 ευρώ και πάνω – δωρεάν έξοδα αποστολής.
5στ) Γενικοί όροι περί αποστολής προϊόντων και υπηρεσιών

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση υποχρεούμενη να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις μεταβολές αυτές με αναθεώρηση των παρόντων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος.

6α) Υπαναχώρηση - Ακύρωση παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη
 • Η εκ μέρους του πελάτη ακύρωση της παραγγελίας του λόγω μεταμέλειας γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει το είδος ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή εκ μέρους  της lightplus.gr
 • Η εκ μέρους του πελάτη ακύρωση της παραγγελίας του λόγω μεταμέλειας γίνεται δεκτή μόνο εφόσον το είδος είναι άμεσα διαθέσιμο (σε απόθεμα στην αποθήκη μας). Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται δεκτή ακύρωση προϊόντος που έχει παραγγελθεί ειδικά για το πελάτη από προμηθευτή μας.
 • Η ακύρωση γίνεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) προς την lightplus.gr εκ μέρους του πελάτη ή με τηλεφωνική επικοινωνία.
 • Ο πελάτης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του.
 • Η ακύρωση δεν επέρχεται αν δεν αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους της lightplus.gr με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή με τηλεφωνική επικοινωνία προς τον πελάτη.
 • Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και η lightplus.gr την έχει ήδη εισπράξει, τότε  η lightplus.gr οφείλει μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που αυτός έκανε την καταβολή της (με αντιλογισμό του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, με καταβολή μετρητών κλπ).
 • Σε περίπτωση που έχει δοθεί εντολή πληρωμής εκ μέρους του πελάτη αλλά τα χρήματα δεν έχουν εισπραχθεί από την lightplus.gr  (όπως πχ. στην περίπτωση εντολής χρέωσης πιστωτικής κάρτας τότε η lightplus.gr υποχρεούται εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών να επισπεύσει κάθε απαραίτητη ενέργεια και δήλωση προς κάθε αρμόδιο φορέα (Τράπεζα κλπ) για τη γνωστοποίηση της ακύρωσης της παραγγελίας και την υποχρέωση απόδοσης κάθε χρεωθέντος σε βάρος του πελάτη ποσού.
 • Στην περίπτωση αυτή  η lightplus.gr θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει σύννομα τις υποχρεώσεις της, και η αναίρεση κάθε χρέωσης θα γίνει με βάση τους όρους της σύμβασης που συνδέει τον πελάτη με τον τρίτο αυτό φορέα (Τράπεζα κλπ) και την lightplus.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το χρόνο επιστροφής ή αντιλογισμού κάθε σχετικής χρέωσης.
 • Η προθεσμία αναιτιολόγητης υπαναχώρησης είναι 14 ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος. Η υπαναχώρηση γίνεται κατ’ αρχήν σύμφωνα με το Ν. 2251/1994. Το έντυπο με τη δήλωση υπαναχώρησης επισυνάπτεται παρακάτω σε αρχείο μορφής .doc
6β) Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της lightplus.gr
 • Επιστροφή προϊόντων με χρέωση της lightplus.gr μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό.
 • Παρακαλούμε πολύ κατά την παραγγελία σας να ελέγχετε την ακεραιότητα των προϊόντων. Εάν διαπιστώσετε ότι το προϊόν που σας παραδίδεται από τη μεταφορική εταιρία έχει εξωτερικές φθορές, θα πρέπει να το αναφέρεται εγγράφως στο δελτίο παραλαβής της μεταφορικής εταιρίας.
 • Όπως θα διαπιστώσετε οι συσκευασίες μας είναι άριστες και προστατεύουν τα προϊόντα μας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους. Παρόλα αυτά μπορεί να προκληθεί κάποια φθορά στα προϊόντα κατά την μεταφορά τους. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε κρατήστε την αρχική συσκευασία του προϊόντος και μαζί με το φθαρμένο / χτυπημένο προϊόν, τραβήξτε φωτογραφία του κουτιού, των ετικετών του κουτιού και της φθοράς που έχει προκληθεί στο προϊόν που παραλάβατε και στείλτε μας τις εικόνες με μία σύντομη περιγραφή στο info@lightplus.gr ή καλέστε μας στο 210-9689113 εντός 3 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας για να κανονιστεί επιστροφή του προϊόντος και αποστολή νέου. Τα επιπλέον έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν την εταιρία μας. Για την αντικατάσταση χρειάζεται να κρατήσετε την συσκευασία του προϊόντος και το παραστατικό πώλησης (απόδειξη/ τιμολόγιο).
 • Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την επιστροφή του, κατόπιν συνεννόησης με την lightplus.gr
 • Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη.
 • Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, κατά τον χρόνο που συμφωνήθηκε, τότε η lightplus.gr δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση.
 • Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη την συσκευασία του.
 • Η επιστροφή θα πραγματοποιείται με προσωπικό και μεταφορικά μέσα που επιλέγει  την lightplus.gr
 • Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η lightplus.gr διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τίνος σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
 • Η διάρκεια της εγγύησης δεν παρατείνεται, ανανεώνεται, ή με άλλο τρόπο επηρεάζεται λόγω επακόλουθης πώλησης, επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος.
6γ) Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του πελάτη
 • Επιστροφή προϊόντων με χρέωση του πελάτη μπορεί να πραγματοποιηθεί στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πελάτης για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των παραπάνω, άλλαξε γνώμη και δεν επιθυμεί πλέον την αγορά του προϊόντος, εφόσον δεν έχει εκπνεύσει η κατωτέρω αναφερομένη προθεσμία υπαναχώρησης με αποστολή αυτών, επιβαρυνόμενος ο πελάτης με τα έξοδα αποστολής τους, κατόπιν συνεννόησης με την lightplus.gr, όπως και στις δύο ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση μαζί με όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. (Εντός 14 ημερολογιακών ημερών).
 • Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την lightplus.gr
 • Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, η οποία θα γίνεται με επιμέλεια την lightplus.gr
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή. H lightplus.gr διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τίνος σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
 • Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση
 • Σε περίπτωση που κάποιο/α προϊόν/ντα θεωρηθεί/ον ελαττωματικό/ά κατά την παράδοση, η επιστροφή αυτού/αυτών θα γίνεται με χρέωση της lightplus.gr
 • Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη.
 • Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.
 • Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, η οποία θα γίνεται με επιμέλεια της  lightplus.gr
 • Εάν ο πελάτης έχει αγοράσει ένα προϊόν που έχει θεωρηθεί ελαττωματικό κατά την παράδοση (DOA), και έχει δικαίωμα επιστροφής αυτού μετά από συνεννόηση με την lightplus.gr κατά τα ανωτέρω ειδικότερα οριζόμενα, τότε δύναται να επιστρέψει, και τα συμπληρωματικά προϊόντα του είδους αυτού.
 • Η διάρκεια της εγγύησης δεν παρατείνεται, ανανεώνεται, ή με άλλο τρόπο επηρεάζεται λόγω επακόλουθης πώλησης, επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος.
6δ) Όροι εγγύησης:
'Όλα τα προϊόντα μας καλύπτονται από εγγύηση ποιότητας για 2 έτη μετά την ημ/νια αγοράς. Αν υπάρχει κάποιο προϊόν που έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη διάρκεια εγγύησης ποιότητας τότε αυτό θα αναγράφεται στη περιγραφή του στην εκάστοτε ιστοσελίδα.
 • Η εγγύηση του προϊόντος έχει διάρκεια από την ημερομηνία αγοράς της εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:
 1. Να υπάρχει η απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
 2. Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία του προϊόντος (Σήματα, κωδικοί προϊόντος, Serial No. κλπ)
 3. Να είναι σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα.
6ε) Η εγγύηση δεν καλύπτει:
 • Φυσιολογική φθορά.

Προϊόντα που έχουν υποστεί τροποποίηση, κατάχρηση, αμέλεια, ατυχήματα, κακή συντήρηση, επισκευή από οποιονδήποτε πλην του service του lightplus.gr